dimecres, 21 de novembre del 2018

DÉU I LO MÓN, de BENET ALTET I RUATE


El poeta Benet Altet i Ruate (València, 1827 – 1893) participà en diversos Jocs Florals i conreà la poesia d’exaltació de temes i figures de tradició local, com, entre altres obres, en els poemes Al Micalet de València, A la conquesta de València per lo rei en Jaume primer d’Aragó, o un extens poema èpic en deu cants, dedicat a Sant Vicent.

També és de gran extensió i de caire religiós el que du per títol Déu i lo món, però aquest té la particularitat de estar escrit utilitzant només monosíl·labs, com comprovareu més avall, on teniu algunes estrofes. Per tal de facilitar la lectura he fet certes correccions ortogràfiques, però he mantingut quasi totes les formes ara en desús que, de corregir-les, no donarien la mida del vers.

                                                           DÉU I LO MÓN
9)
Dam la Fé que en un punt a Sant Páu feu
Gran de xic, bo de mal i de flac fort;
Bé tan alt i tan gran que no té preu,
Llum que en mig de la mar nos trau a port,
Do que du els ulls de l'hom cap a son Deu
En tant que en lo món viu i fins la mort....
I ple tot lo sprit meu del teu Sant foc
Vaig a dir quant val Deu i el món quant poch.

57)
Qui té poc seny diu molt i.... no diu res;
Tot qui l'ou d'ell se riu, fins el més ruc;
Mes qui sap, quan un punt un poc fosc és,
Diu molt greu: "-No veig clar; tan sols dir puc
Que és lo mon un breu pas, un buf no més;
Que a l'hom més tes, mes fort, li pot un cuc;
Que la pols de los xics i de los grans
Cap, de cert, en lo buit de mes dos mans" –

121)
¿Que res cuant fas m'ix dret? es que m'ix tort:
¿Que tinc molt temps, molts anys? es que sóc vell:
¿Que sóc molt ruin, molt fluix? no puc ser fort:
¿Que sóc més lleig que un llop? no dec ser bell:
¿Que per sort visc jo huí? puix no me he mort:
¿Que soc prim, flac, sens carn? tinc os i pell:
¿Que no tinc juí, i soc ric? puix visc molt tou:
¿Que no més tinc tres cuens? puix tinc un sou.

385)
Tal és de tots els nats lo trist cert fi:
¡Bell i lleig, gran y xic, set pams de lloc!
¿Y qué se trau del mon? L'hom que té juí
Diu que no res.—¿No res? ¡puix es ben poc!
¡Qui sap, si es pon el sol pa’l que naix hui!
Per punts se'n van els vius; res a fe sóc:
I com ja mai diu res el que se mor
No sé lo que es la mort i li tinc por....

641)
¿Qui, puix, en los alts cels no pren son lloc?
Si és sols el món on visc al cel breu pas
¿Com perc temps que tant val i llest no em moc
I tot lo que vol Deu al punt no faig?
Si tan gran llum me da ¿com veig tan poc?
¿Per què de la trist nit del mon cas faig
I no faig lo que tants de sants han fet
I sent tan bo com ells al ce vaig dret?


divendres, 5 d’octubre del 2018

LO SOMNI DE JOAN JOAN, de JAUME GASSULL


Les dades biogràfiques conegudes de Jaume Gassull són escassíssimes i, en alguns punts, errades. Desconeixem el lloc (Nàpols o València) i la data del seu naixement (circa 1455) i de la seua mort (circa 1515), així com si es va casar o va romandre fadrí.

Son pare va ser Andreu Gassull, secretari d’Alfons el Magnànim, i sa mare, Isabel Alemany, de noble família valenciana.

També sabem que el 28 de juny del 1487, la ciutat de València el designà, entre altres cavallers, per a controlar la porta de Quart, davant el perill de contagi de pesta. Aquesta encomanda se li tornà a fer quan la pesta del 1507, però ja no en la del 1515. Així mateix, fou jutge del certamen poètic celebrat el 1488, en honor de sant Cristòfol.

Residí la major part de la seua vida a València, on, tot i ésser cavaller, formà part del cercle d’escriptors burgesos aplegat entorn de Bernat Fenollar. El 1496 escriví La vida de santa Magdalena en cobles, versificació de la Història de la gloriosa santa Magdalena, de Joan Rois de Corella. És un dels principals autors de l’obra col·lectiva Lo procés de les olives (1497), del caràcter satíric de la qual també participen dues altres obres seues, la Brama dels llauradors de l’horta de València, d’interès lingüístic i sociològic, on fent irònics jocs de paraules amb doble significat defensa l’ús literari del llenguatge popular en contra del purisme idiomàtic, i Lo somni de Joan Joan escrita el 1496, potser en col·laboració amb altres poetes. A més de la sàtira de costums, l’obra de Gassull té interès pels detalls de la vida de l’època, l’erotisme i la vivacitat de l’expressió.

Lo somni de Joan Joan

L’autor somnia que és l’amant d’una dama que acaba de parir, sorprès per l’arribada del dia, ha d’amagar-se sota el llit, i d’allí estant escolta la conversa de les amigues de la dama, que la visiten. Les dones de la reunió, -descrita amb ironia, vivesa, i certa misogínia- pateixen problemes físics i psicològics a causa de l’abstinència sexual dels marits quan, per vellesa, no poden assumir el deute conjugal. Són molt coneguts dos passatges en què la conversa gira al voltant de la destresa o no del marit a l’hora de la relació sexual. En el primer, una de les dones es queixa que té l’hort sec i en l’altre és interessant la reflexió que es fa sobre el mal de mare.

Quan aquestes dones s’assabenten de la controvèrsia dels personatges de Lo Procés de les Olives, sobre la capacitat amatòria dels vells, entre aquells que els criticaven perquè encara volien «menjar olives» fins i tot sense tindre les dents, i els que defensaven el seu dret a practicar l’amor i casar-se amb dones joves, decideixen reivindicar els seus drets, per tal que es compte amb la opinió de les dones a l’hora de fer un matrimoni.

En defensa de la seua llibertat interposen un plet (amb les mateixes formalitats que els de l’època, concurs d’advocats, etc) davant la Deessa Venus i la Raó, que sentencien al seu favor i condemnen els vells a viure apartats de les joves, considerant que si algú d’aquests, molt desesperat, persisteix en el matrimoni desigual, podrà fer-ho, però haurà de permetre que la muller puga gaudir amb algun jove de la seua edat. No cal oblidar que aquesta resolució, fins i tot ara tan moderna, es produeix en el transcurs d’un somni.
Heus ací alguns fragments:
.../...
encara que dormint seguit me sia,
descriure vull un somni i fantasia
que fiu, dormint, una nit en Museros
.../...
jo somniava
que una nit anant caçava
per les teulades,
com entre l'any moltes vegades
vos esdevé,
que·n temps de pluja y en seré
diu hom al cau,
perquè·és la caça que més plau
als bons furons
que saben bé tots los racons
escorcollar.
.../...
d'on me trobí, no sé·en quina manera,
per on ni com, en cambra ben tancada:
la llebre fon una dama que hi era,
jove i gentil, que estava de partera,
.../...
I, estant en tals controversies,
vingué·el marit,
d'on fón forçat davall lo llit
jo m'encaués
i el jorn següent allí restés
tot aquell dia.
.../...
- Quan vos veuré
estar al llit del mal que té
vostra cosina?
- Si n’hi sabeu vos medicina,
dir-la em podeu
(respongué l’altra), i si ho feu
tindré-us per mestra,
que jo fins ara en sóc maldestra,
puix no ho he fet.
- Deveu tenir roïn lluquet,
que en vos l’esca
bona la veig, gentil i fresca;
mes això ho fa...
i, escolteu, feu-vos ençà,
digau-lo ver:
ha-us encertat o fet coster
vostre marit?
si envideu, té-us mai l’envit?
jo crec que no;
digau-m’ho, doncs; dir-vos he jo
també del meu...
puix sospirant me responeu,
mal guany n’hi ha.
del meu vos dic que tots temps fa
grans bancalades;
dos mesos fa que estic debades
que del meu hort
tinc ja mig sec lo morritort,
i el jolivert
tot està erm, i tot se perd,
tan tard hi plou!
-Prou mal son grat, senyora, es mou
lo meu també
(respongué l’altra) i, per ma fe,
ell deixaria
tots quants envits jo fer podria,
abans del llanç,
que jo hi conec gran desavanç
d’un temps ençà
.../...
I en l’entretant, jo sentí dir
-Digau, senyora:
¿i vos, que sou gran oradora
e gran legista,
que al·legueu tant lo Salmista
i lo Tirant;
(perquè esta i jo estem altercant),
digueu-nos: com
lo déu d’Amor ha nom de nom?
-Diga-us-ho ella,
que del senyor Mossèn Corella
llig los més dies
totes les seues poesies.
-Doncs ha nom Gido...
-No tal, mal seny, sinó Cupido.
-Ai! Per ma fe,
saber llegir és molt gran bé
sols per açò;
tan ignorant me trobe jo
.../...
DENUNCIACIÓ POSADA CONTRA LOS VELLS
PER PART DE LES DONES
.../...
Primerament, dien i posen,
no sens dolor,
congoixa, pena i tristor,
que puix els vells
són secs i eixuts més que estornells,
durs i tellosos,
no deuen ser porfidiosos
ni importuns,
puix los estils i furs comuns
i l’edat,
els han del tot ja bandejat
de lleis d’amor;
que, cascú de ells, coneixedor
deu ser de sí,
pensant que són roïn bocí
de mastegar.
.../...
SENTÈNCIA DE LA DEESA VENUS I LA RAÓ
.../...
sentenciem i declarem
que tots els vells;
i els que seran semblants a ells
segons les obres,
no puguen ser d’amor manobres
ni tampoc mestres;
ans, tots aquells que són maldestres
en aquest art,
volem, manem, visquen apart,
fora el ramat;
.../...
perquè el gall que és mal granat
per a llavor,
molt poc li val ser cantador,
puix no fa pondre;
.../...
I en ser de nit,
vagen tantost de taula al llit,
i en bon coixí
reposen bé fins al matí
.../...
I no anar cercant capmeus
ni pedres fines,
comforts, solsits ni medicines
per avivar,
ni fer que puga rebrotar
el margalló,
que traücat, ple de corcó,
no és bo a res
.../...
I els ne donem bastant poder
a totes elles,
així viudes com donzelles,
amb vells casades,
sens que no siguen obligades,
a perdre el dot,
puguen seguir el nostre vot,
si en jovent,
amb ells tindran acostament;
.../...
I perquè més no les fatiguen
amb tals empreses,
els condemnem amb les despeses